шалгалтанд бэлтгэхэд туслах даалгавар

Last Updated By zamiin.shand on 05/09/2012
26 people took this quiz
 • Share
http%3A%2F%2Fwww.funnelbrain.com%2Fqc-100504-1span-stylefont-size120ptline-height115font-familyquottimes-new-romanquotquotserifquotmso-fareast-font-familycalibrimso-fareast-theme-fontminor-latinmso-ansi-languagemnmso-fareast-languageen-usmso-bidi-languagear-sa-langmn-spanspan-stylefont-size120ptline-height115font-familyquottimes-new-romanquotquotserifquotmso-fareast-font-familycalibrimso-fareast-theme-fontminor-latinmso-ansi-languageen-usmso-fareast-languageen-usmso-bidi-languagear-sa-langmnspan-stylemso-spacerunyes-span-spanspan-stylefont-size120ptline-height115font-familyquottimes-new-romanquotquotserifquotmso-fareast-font-familycalibrimso-fareast-theme-fontminor-latinmso-ansi-languageen-usmso-fareast-languageen-usmso-bidi-languagear-sa12-spanspan-stylefont-size120ptline-height115font-familyquottimes-new-romanquotquotserifquotmso-fareast-font-familycalibrimso-fareast-theme-fontminor-latinmso-ansi-languagemnmso-fareast-languageen-usmso-bidi-languagear-sa-langmn2-spanspan-stylefont-size120ptline-height115font-familyquottimes-new-romanquotquotserifquotmso-fareast-font-familycalibrimso-fareast-theme-fontminor-latinmso-ansi-languageen-usmso-fareast-languageen-usmso-bidi-languagear-sa4-spanspan-stylefont-size120ptline-height115font-familyquottimes-new-romanquotquotserifquotmso-fareast-font-familycalibrimso-fareast-theme-fontminor-latinmso-ansi-languageen-usmso-fareast-languageen-usmso-bidi-languagear-samg-spanspan-stylefont-size120ptline-height115font-familyquottimes-new-romanquotquotserifquotmso-fareast-font-familycalibrimso-fareast-theme-fontminor-latinmso-ansi-languagemnmso-fareast-languageen-usmso-bidi-languagear-sa-langmn-span.html

10.Химийн урвалын хурд ямар нэгжээр илэрхийлэгдэх вэ

Answer:
a)  а. моль л-1 c-1
b)  б. моль л с-1
c)  в. моль2 c
d)  г. тодорхой нэгжгүй
View as Flashcard Quiz
Related Quiz Content
 • zamiin shand
  11.Дулааны илрэлийн өөрчлөлтгүй явагддаг физикийн үзэгдлийг нэрлэ d)г. Гэрлийн интерференци
 • zamiin shand
  12.Хэрэв температурын коэффициент нь 4 бол урвалынa)а.64
  b)б. 256
  c)в. 132
  d)г. 16
  b)г. 16
 • zamiin shand
  13.Ямар бодисуудыг катализатор гэх вэ?


  a)а. Өндөр молекулт нэгдэл үүсгэдэг бодисууд
  b)б. Урвалын хурдыг өөрчлөхөд урвалын эцэст хэвээр үлддэг бодисууд
  c)в. Цацраг идэвхт туяа шингээдэг бодисууд
  d)г. Төмөр бетоны үйлдвэрлэлд ашигладаг бодисууд
  b)г. Төмөр бетоны үйлдвэрлэлд ашигладаг бодисууд
 • zamiin shand
  14.Урвалын хурдыг удаашруулагчыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
  a)а. Ингибиторууд
  b)б. Ферритууд
  c)в. Гормонууд
  d)г. Ферментүүд
  a)г. Ферментүүд
 • zamiin shand
  15.Химийн урвалын хурдыг сааруулдаг бодисыг юу гэж c)г. Инкубатор
 • zamiin shand
  16.Лабораторт химийн урвал, процессын дулааны илрэлийг тодорхойлоход b)г. Колориметр
 • zamiin shand
  17.. Хэрэв1 моль усны үүсэхийн дулаан -286 a)а. 4,19 кдж
  b)б. 286 кдж
  c)в. 572кдж
  d)г. Усыг задлахад энерги шаардлагагүй
  c)г. Усыг задлахад энерги шаардлагагүй
 • zamiin shand
  18.Дараах томъёо бүхий бодисуудаас электролит биш бодисыгa)а .C12H22O11
  b)б. Na2СO3
  c)в.НNO2
  d)г. КOH
  a)г. КOH
 • zamiin shand
  19.Исэлдэн – ангижрах урвал нь:
  a)а . CaO + CO2 = CaCO3
  b)б. HCl + KOH = KCl + H2O
  c)в. Fe(OH)2 = FeO + H2O
  d)г. 4P +5O2 =2 P2O5
  d)г. 4P +5O2 =2 P2O5
 • zamiin shand
  20.4,48л /х,н/-д хлорa)а 14г
  b)б. 14,2г
  c)в. 0,14г
  d)г.15г
  b)г.15г
Discussion Board
шалгалтанд бэлтгэхэд туслах даалгавар
Quiz Taken:26 people took this quiz
Rate this Quiz
Teams
Quiz does not belong to any team.
Quiz Tags
Tags not available.
Others Studying this Quiz
Free Quiz Question From шалгалтанд бэлтгэхэд туслах даалгавар
Question: 10.Химийн урвалын хурд ямар нэгжээр илэрхийлэгдэх вэ
Answer:
а. моль л-1 c-1
б. моль л с-1
в. моль2 c
г. тодорхой нэгжгүй